Imgrad/Aggur:Amzruy

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Amnni ur iṭṭifn taggayt
Amnni ad ur iṭṭif taggayt. Zayd as kra n taggayt nna rad d dis yack, ad ur tettut ad tkkst talɣa ad akud nna as tt tzuydt.
Ad ur tikṣuḍt! Tettusras tbrat ad bac ad tt tẓṛ trabbut n tnṭṭuft d uzzray n imnnitn. Ayad ur isnamk is tskrt kra n uzgal.
                           ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵖⵔ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ 


 ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⴷⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ (ⵛⴰⵍⵍⴰ) ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴲⴰⵍⵉⵏⵢⵓⵙ ⵛⵛⵉⵅ (24 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ - 79 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ), ⴷ ⴲⴲⵓⵎⴲⵓⵏⵢⵓⵙ ⵎⵉⵍⵍⴰ (ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ. ⵙⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⴹ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ ⵙ 3.5 ⴽⵍⵎ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ.
 ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵜⵓⵙⵢ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵢⴼⴼⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷⵔⵉⵣ. 
 ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉ (ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ). ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷⴷⵖ, ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ ⴷ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵕ. ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴳⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ, ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ (25 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ - 23 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ), ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⴲⴰⵟⵍⵉⵎⵓⵙ (23 – 40 ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⵏⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⴽ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵢⴰⴽⴽⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵢⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴽⴰⴱⵉⵜⵓⵍ (ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ), ⴷ ⵍⴼⵓⵕⵓⵎ (ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ), ⴷ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰ ⵥⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⴽ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵉⵔⴷ ⵏ ⵍⴼⵓⵕⵓⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⴽⴰⴱⵉⵜⵓⵍ, ⵉⵡⵛⴰⵏ ⵓⴷⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⴽ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 144 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵕ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓⵙ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵜⵉⵡⵢ ⵜⴼⵉⵔⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⴽⵓⵙ ⵙⵉⵍⴲⵉⴽⵢⵓⵙ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ.
 ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵜⵇⵇⵉⵎⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ, ⴳ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 285 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. 

ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵙⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵄⴽⵔⴰⵛ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷⵅⵅⵉⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵍⵡⵍⵊⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1996. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⴽⵙⴲⵍⵓⵕⴰⵙⵢⵓ ⴰⴷⵎⵉⵕⴽⵓⵕⵢⵓⵙ, ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵓⵏⴰⵎⴰⵔ ⴰⵏⵟⵓⵏⵉⵏⵉ.

 ⵍⵉⵍ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⴽⴽⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⴷ ⴷ ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵉⵢⵏ. 

ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵍⵍⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉ ⴰⴱⵓ ⵢⵓⵙⴼ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1284 ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⴷⵔ ⵉ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵓⴹⵓ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵢⵓⴷⵔ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵎ ⵍⵄⵣⵣ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⴱⵉ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵜⵜⵓⵙⵅⴰⵜⵔⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵥⵏⵟⴰⵕ, ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⴰⴱⵓ ⵄⵉⵏⴰⵏ, ⵉⵚⵚⴽⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓⴷ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵕⵛⵛⵉⵎⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⵔⵉⵏ.

 ⵎⴰⵛⵛ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⴳ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⴽⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜⵓⵅⵍⴰⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵢⴰⴽⵔ, ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵎⴰⵛⵛ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵢⴰ, ⵜⵙⵓⵍ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵉ ⵙ ⴷ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴽⴽⵉⵏ. 

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴷⵏ

 ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵕⵕⵓⵎⴰ ⴰⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴳ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ, ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⵓⴽⴽ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵓⵎⵢⴰ ⵙ ⴷⵖⵉ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴽⴽⵙ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ (ⴷⴷⵉⴽⵓⵎⴰⵏⵓⵙ ⵎⴰⴽⵙⵉⵎⵓⵙ), ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ, ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ, ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⴰⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⴷ. ⵎⴰⵛⵛ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵜⴰⵥⵏⵜⴰⵕⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 48 ⵎ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵣⵉ, ⴷ 26 ⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵓⵜ, ⴰⵙⴰⵢⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ. ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⵖ, ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⴽ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵍ ⵔⵓⵅⴰ ⵅⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ. 
 ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ (ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1339), ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵜⵢ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵎⵓⵖⵎⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵖⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ, ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⵍⵡⴰⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ, ⵉⵃⵍⵓ ⵙ ⵓⵕⵛⴰⵎ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴼⵍⵡ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵎⵏⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵉ ⵏ ⵕⵉⴱⴰⵟ ⵍⴼⴰⵜⵃ. ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⴰⵍⵜⵓ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉ.
 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵏⴼⵓ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⵍⵃⵉⴷⵊ, ⵏⵖⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴽ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ. ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵍⵇⴱⴱⴰ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⴱⵉ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵛⵎⵙ ⴹⴹⵃⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵛⵏⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵙ ⵉⵕⵛⴰⵎⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.
 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓⴷ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵟⵟⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴽⵯⵔⵎ, ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴽⵯⵔⵉⵎ ⵓⵍⴰ ⵜⵔⵖⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴷ. ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵔⵡⴰⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵓⴹⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵢⵓⵙⴼ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵢⴷⴰ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴽⴽⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵡⵉⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵥⵉⵏ, ⴷ ⵓⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵣⵏ ⵙ ⵓⵏⵍⵍⵉ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵔ ⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴰⵡⴷⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴷⵉⴳⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⴷⴷⵖ, ⵙⵙⵉⵔⴷⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⵛⵉⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⵓⵏ ... ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⵉⵟⵟⴼ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵜⴻⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ. ⵓⵔⴷ ⵅⵙ ⴰⵢⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⴷⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⵙ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵓⵔⵓⵏ ⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰⵏⵖ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⵃⵢⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]