Wikipidya:Amaẓrag Aẓrawan

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
                         ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ
                        ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵜⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ
                           ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵍⵄⵜⵉⵇ
                         ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ
                         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ
                ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⵉⵄ ⵙⴽⵓⴽⵓ (ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ).
                ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ : ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, (2016), ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.


   ⴰⵢⵏⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ: ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴷ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵅⵙ ⴷⵖⵉ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵢⵓⵡⴹⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵜⴰ.  

ⵢⵓⴳⵎ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵎ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴷ ⵙⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ. ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷⴷⵖ, ⴳ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵊⴰⵊ ⵏⵏⵙ, ⵓⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ , ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⵡⵔⴳⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴰⴼⵔⴰ ⴳⵔ ⵎⴷⴷⵏ ⵎⵇⵇⴰⴷ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⴳⴷ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ. ⴰⵢⴰ, ⴷⴰ ⵜ ⵏⵜⵜⴰⴽⵣ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴰ. ⴷ ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴼⴰⵙ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵙⴱⵜⴰ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵜⵥⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ, ⵢⵓⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴽⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵡⴰⵙⴰ, ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵢⵓⴳⵎⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

   ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⴽⵯⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷ ⵉⴳⵎⴰ, ⵉⵣⵔⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵏⵖⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵏⵖⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ, ⵉⴳ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵖ. ⵓⴷⵎ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⴳ 20 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, 150 ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, 400 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵟⴼⴼⵏ ⵙ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ. ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵟⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ, ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴳⴰⵖⵍⴰⵏ. 

ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ : ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰ ⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵜⵜ ⵉⴽⴽⴰ, ⵡⴰⵙⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵏⵙⵙⴽⵛⵎ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵔⵓⵅⴰ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵜⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵖ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵟⵟⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵅⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵖⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓⵔⴰ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵡⴰⵙⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ...

    ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵏⵏⵖ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵣⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵎⵓⵏ ⵡⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵉⵙⴽⵉ, ⴷ ⵍⴰⵕⴷⵉⴽⵓ...