Wikipidya:Rahmani

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴳⴹⵉⴼⵉⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴳⴹⵉⴼⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵢⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ  ⵉⵍⴱⴰⴹ  ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ  ⴷⴰ  ⵙ  ⵉⴷⴷⴰⵍ  ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ  ⵏ  ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ  ⵉ  ⵢⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⴰⵔ  ⵜⵜ  ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵉ  ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ  ⵏ  ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴰⵔ  ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ  ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵖⵉⵔ ⴳ ⵜⵍⵖⴰ,  ⵙⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ  ⵏⵏⵙ  ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ.

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴷⵓⵡⵙⵏ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ,  ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ  ⴰⴷ  ⴰⵔ ⵉⵙⵙ  ⵏⵜⵜⴰⵔⵎ ⵜⴰⵔⴰⵔⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⴷ  ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ  ⵏⵏⵙ  ⴳ  ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.   


ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ:

ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⴹⵜ  ⵏ  ⵉⴱⵓⵍⵓ

ⵜⴳⴰ  ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵏⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵥⵥⵉⴱ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴱⵕⵕⴰⵎⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⴳ ⵓⴳⵥⵥⵉⴱ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵉⴱⵓⵍⵓ ⴰⵔⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ.

ⵉⵥⴹⵉ

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⵓⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⴰⵔ ⵜ ⵙⴱⵕⵕⴰⵎⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⴰⵕⵓⴹ (ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ).

ⵉⴼⴳⴳⵉⴳⵏ

ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵔ, ⵏⵜⵏⵉ ⴰⴼ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ.

ⵜⵉⵎⵏⴹⵡⵉⵏ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ.

ⵜⴰⵖⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴳ ⵜⴰⵔⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ.

ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵢⴰⵏⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵏⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⵜ ⵣⵣⵓⴳⵓⵣⵏⵜ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵓⵜⵏⵜ ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ ⵙ ⵜⵚⴽⴽⴰ.

 • ⵉⵏⵍⵉⵜⵏ

ⴳⴰⵏⵜⵏⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⴰⴽⵯⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵖⴷⴰ.

ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎ ⵉⵎⵛⴹ ⴷⴰ ⵉⵙⵙ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵣⵏⵜ.

ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ

ⴳⴰⵏⵜⵏⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴰⵥⵟⵟⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⴽⴰ.

ⵉⴷⴷ

ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵣⵉ.

ⵜⵉⵙⵍⴷⴰⵢ

ⴳⴰⵏⵜⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵎⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ.

ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ:

ⵜⴰⵙⵓⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴳⴹⵉⴼⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ, ⵜⴰⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ,  ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ, ⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵏⵜ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

I. ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⵯⴰⵔ ⴷ ⵉⴱⵓⵍⵓ ⵖ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ :

1. ⴰⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⴳ ⵉⵎⵛⴹⵏ:

ⴰⵔ ⵣⴳⴳⵓⵔⵓⵏⵜ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⴹⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ, ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵙⵙⵕⵖⵏⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵏⴰⵙ, ⴳⵏⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵣⵜ(ⵜⴰⴽⵓⵕⴰⵢⵜ) ⴰⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉ ⵓⴽⵛⴽⴰⵛ ⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⵙⵉⵔⵉⴷⵏⵜ ⵖ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴼⵙⵔⵏⵜ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵡⵓ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⵍⵎⴰ ⵉⵎⵛⴹⵏ ⴼⵙⵓⵏⵜ ⵜⵜ ⵙⵉⵙⵏ.

2. ⴰⵍⵍⵎ:

ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵉⵥⴹⵉ ⵍⵍⵎⵏⵜ ⵙⵔⵙ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⴷⴰ ⴼⵙⴰⵏⵜ.

3. ⴰⵣⵍⴳ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ:

ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⴷⴰ ⵍⵍⵎⵏⵜ ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵓ ⵙⵏⴰⵜ, ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵜ ⵣⵍⴳⵏⵜ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵉⵥⴹⵉ

4. ⴰⵖⵯⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵕⵓⴹ :

ⴰⵔ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵏⴰⵙ, ⴳⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⴳⵔⵏⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⴰⵕⵓⴹ ⴷⴰ ⵣⵍⴳⵏⵜ, ⵙⵎⴷⵏⵜ ⴰⵙ ⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵉⴽⵉⴽⴷ(ⵍⵍⵓⵣ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵙⵡⴰⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏⵜ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵔⴰⵏⵜ

5. ⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵕⵓⴹ :

ⴷⴰ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵕⵓⴹ ⵍⵍⵉ ⵖⵎⴰⵏⵜ ⴱⴱⵉⵏⵜ ⵜ ⵎⵉⴽⴽ ⴷ ⵎⵉⴽⴽ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⴱⵓⵍⵓ, ⵙⵜⵉⵏⵜ ⴽⵓ ⴷ ⴰⴽⵍⵓ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ

6. ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ :

ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ ⴳⴰⵏⵜⵜⵏⵜ ⴰⵕⵓⴹ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵉⵖ ⴰ ⵣⵟⵟⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵣⵏⵜ.

II. ⵜⵉⴳⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ :

1. ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⵉ :

ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵥⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⵓⵙⵜ ⴽⴽⵎⵏⵜ ⵜⵜ ⵙⵖⵍⵏⵜ ⵓⵏⵛⵜ ⴷⴰ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵥⴹⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵙⵖⴰⵍⵏⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵙ ⵉⵖⵉⵍ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⴽⴽⵎⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵏ ⵜⴳⵓⵙⵜ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵯⵔⵏⵜ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ, ⴽⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵙⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵉ ⵢⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴳⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵇⵇⴰⵢⵏ(ⵜⵉⵢⵏⵉ) ⴷ ⵉⵇⵓⵕⵕⴰⵏ(ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ) ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵉⵥⵉⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵍⵓ ⵓⵣⵟⵟⴰ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵛⵛ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜ ⵏⵇⵇⴰⵏ ⵓⵅⵙⴰⵏ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⴰⴽ ⵉⵏⵏⵉ "ⵜⵉⴳⵔⵉ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ", ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ "ⵀⴰⵏⵏ ⴳⵉⴽ ⵙⴳⵔⵉ" ⵙⴳⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵢ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵖ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ.

ⴷⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⴽⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵉⴳⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⵙⵙⵓⴽⴼⵏⵜ ⵜⵉⴳⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴳⵏⵜ ⴳⵉⵙ 4 ⵏ ⵉⵖⴰⵏⵉⵎⵏ ⵙⵎⴰⵜⵜⵉⵏⵜ ⵜ ⴳⵏⵜ ⵜ ⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴳⵉⴳⵏ, ⴰⴹⵓⵏⵜ ⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⴳⴳⵉⴳ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜ, ⴳⴰⵡⵔⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵏⵉⵏⵜ ⴰⵙ "ⴳⴰⵡⵔⴰⵎⵜ ⵖ ⵍⵊⵏⵏⵜ" ⵜⵉⵇⵇⵊⴰ(ⵜⵉⵅⴱⴰ) ⴷⴰ ⵖ ⵙⵙⵓⴽⴼⵏⵜ ⵜⵉⴳⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴼⴼⵉⵏⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ.ⵉⵡⴰ ⴷⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⴰⵏⴼⴰⵡⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ, ⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⵏⵏⴰ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴰ ⵜ ⵜⵜⴰⵙⵉ ⴼ ⵉⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⵙⵔⴱⵉ ⵓⵣⵟⵟⴰ, ⵓⴽⴰⵏ ⵙⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏⵜ ⵜ ⵖ ⵜⵎⵏⴹⵡⵉⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜ ⵜ ⴳⵏⵜ ⴰⵙ ⵉⵏⵍⵉⵜⵏ.

2. ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ :

ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵣⵟⵟⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⴷ ⵣⵣⵓⴳⵓⵣⵏⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ ⵣⵣⵔⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ ⵓⵜⵏⵜ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵣⵣⵔⵉⵏⵜ ⵉⵍⵎⴰ ⵉⴱⵓⵍⵓ, ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵉⵙⴳⵯⴰⵔ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ ⴳⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⴱⵓⵍⵓ ⵎⴽⴰⴷ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⵣⵟⵟⴰ...

3. ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ :

ⵉⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵥⴹⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴱⴱⵉⵏⵜ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵇⵇⴰⵃ ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵎ ⴰ ⵓⵔ ⵉⵇⴰⵎⴰ ⵖ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵎⵔ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴼ ⴳⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵙⵙⵓⵏⵜ ⵉⵙⵙ ⴰⵥⵟⵟⴰ, ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⴰⵢⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴰⵔ ⵉⵙⵙ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ "ⵙⵙⵡⵉⵖ ⴽ ⵖ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⵙⵓⵜ ⵖ ⵍⵉⵅⵔⵜ 3 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ"

ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⴱⴱⵉⵏⵜ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴼⴼⴰⵍⵏⵜ 7 ⵏ ⵜⴰⵍⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ 7 ⵏ ⵍⵊⵏⵏⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵜⵏⵜ ⵉⵔⵣⵇ ⵔⴱⴱⵉ, ⵡⵔⵔⵉⵏⵜ ⵉⵍⵎⴰ ⴱⴱⵉⵏⵜ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⵍⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ "ⵏⴱⴱⵉ ⵜⴰⵎⵓⵅⵜ, ⵏⴱⴱⵉ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ,ⵏⴱⴱⵉⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.." ,

ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⵙ ⵍⵃⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⴽⵔⵏ ⵍⵃⵙⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⵙⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵢⵜ ⵍⵉⵅⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ(ⴰⵢⵜ ⵍⵉⵅⵔⵜ) "ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵣⵟⵟⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⴰⴷⵓⵏ"

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ :

ⵓⵔ ⴽⴰ ⵜⴳⵉ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ ⵜⴰⵍⵣⴰⵣⵜ ⴰ ⵜⵏⵣⵣⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴰ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵜ ⵜⵉⴹⵓⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ-ⴰⴷ ⵉⴽⵜⵔ ⵙ ⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⵍⵏ.

ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵥⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ:

ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⵟⵟⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰⵔⵏⵜ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⴰⴹⵏ ( ⵙⵙⴽⴽⵯⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵎⵉⵏ) ⴷ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵡⵉⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵣ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵜⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵢⴷⵊⵉⵜ:

ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⵍ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵏⵜⵔⵒⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⵉⵢ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⴻⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵢⵏ...

ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵖⴰⵍⵏ-ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ :

ⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ 7 ⵏⵖ 8 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵛⵛⴽⵛⴰⵎⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⴳⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴽⵉⵡⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⵜⵜ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ " ⴽⵎⵎⵉ ⵜⴳⵉⵜ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵍⴰⵎⵜ" ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ : ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⴰⵎ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴳ ⵍⵇⵍⵎ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵎ ⵜⴰⵍⴰⵎⵜ, ⵜⴰⵍⴰⵎⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵅⵔⵓⵛⵛⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ-ⴰⴷ "ⵓⵇⵇⵓⵏ", ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⵥⴹⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵏⵏ ⵉⴳⵔ ⵜⴰⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ, ⴷ ⵉⴳ ⵜⵔⴰ ⵜⵔⴱⴰ-ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵀⵍ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⵜ-ⴰ "ⴰⵔⵥⵥⵓⵎ" ⵎⴽ-ⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵃⴹⵓ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ:

ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⴼⴼⵓⵖ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵖ ⴰⵔⴱⴰ ⴳ ⵓⴳⵯⵔⴹ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⴽⵛⵎ  ⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖ ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵉⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⴳ ⴰⵎⵔⴷⵉⴷ (ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ)

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉⴳ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵥⴹⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴱⴱⵉⵏⵜ , ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ  ⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴳⴰⵜ ⵉ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵡⵍ (ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ):

ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰ ⴳⵉⵙ ⴱⴱⵉⵏⵜ ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⴷ ⵙⴰⵢⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵜⴰⵀⵍⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵙⴰⵢⴽⴰⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴳⴹⵉⴼⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵣⵟⵟⴰ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵣⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵔⵓ(ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ) ⴳⵏⵜ ⵜⵜ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵙⵓ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⵉⵎⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ.

ⵙ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ-ⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ  ⴼⵙⵉⵏⵜ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ,

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴷⵓ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵏⵣ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⵉⵙⵖ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵔ ⵥⵟⵟⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵎⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵛⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵥⵟⵟⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⵥⵟⵟⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵃⵎⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵊⵍⵓⴱⴰⵢ ⴷ ⵉⵊⴷⵓⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵕⵖⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ..

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴳⵉⵙ ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵥⵥⴰⵢ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⴻⵏⵏⵉ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⴼⵓⴹ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ-ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⴰⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵜ-ⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵎⴽ-ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ, ⵏⵖ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴼⵓⴽⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.